NO²W! staat voor het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. Het netwerk van ondersteuningsteams uit het officieel onderwijs organiseert zich, bevordert de samenwerking tussen alle ondersteuningsteams en verhoogt de professionaliteit van de ondersteuner en de ondersteuningsteams.

NO²W! streeft naar een optimale en verantwoorde inclusie van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 en type 9 binnen het gewoon onderwijs. De ondersteuning in functie van deze leerlingen vertrekt vanuit de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften opgenomen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

De ondersteuning vanuit NO²W! focust zich op het verwerven van de nodige competenties om de leerkracht(en), zorgcoördinatoren/leerlingenbegeleiders uit het gewoon onderwijs in staat te stellen om binnen de context van een klas en/of een school de methodieken, materialen, leerstrategieën, … op een adequate manier aan te passen voor leerlingen van de brede types.

NO²W! gaat de uitdaging aan om binnen de inclusiegedachte de maximale leerwinst bij die leerlingen te bevorderen.